Общи условия

Добре дошли в www.inv.bg, който е управляван от Инвойсинг солюшънс България АД, ЕИК: 203314773, Адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. "Рашо Рашев" № 4, ет. 2, офис 12

Моля, внимателно прочетете и се съгласете с тези условия, преди да използвате услугите на www.inv.bg

1. Обща информация относно услугите

1.1.

За да използвате услугите на www.inv.bg е необходимо да се регистрирате, да се запознаете с разпоредбите на тези общи условия и да се задължите безусловно да ги спазвате, като поставите отметката в електронната форма за регистрация, че се съгласявате с тях.

1.2.

Веднъж регистрирани Вие имате право да изберете един от предложените на www.inv.bg платени и безплатни тарифни планове, след което ще можете да ползвате следните услуги:

1.2.1.

Да създавате нови фактури, въз основа на специалния софтуер на www.inv.bg;

1.2.2.

Да създадете, допълвате, изменяте и съхраните списък с клиентите си и предлаганите от Вас артикули, което да улесни издаване на фактурите;

1.2.3.

Да съхраните издадените от вас фактури на предоставеното Ви дисково пространство.

1.3.

Цената на услугите, предлагани от Инвойсинг солюшънс България АД на www.inv.bg е определена във всеки един от посочените на страницата тарифни планове.

1.4.

Услугите не са свързани с допълнителни разходи за потребителя;

1.5.

Цените на отделните услуги, определени в сайта са валидни до посочения срок.

1.6.

Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до сайта, чрез избрано от него потребителско име и парола;

1.7.

Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия.

1.8.

Потребителите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до Инвойсинг солюшънс България АД в писмен вид по неговото седалище или по електронен път;

2. Регистрация:

2.1.

За да ползвате услугите е необходимо да се регистрирате, като попълните достъпната в реално време (on-line) електронна форма на www.inv.bg.

2.2.

Длъжни сте да предоставите пълни и верни данни относно своята самоличност, или относно представляваното от Вас юридическо лице, както и другите изискуеми от електронната форма на www.inv.bg данни. Необходимо е да актуализирате предоставените данни в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна.

2.3.

Можете да се регистрирате само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.

2.4.

При регистрацията си трябва да въведете e-mail, потребителско име и парола, които не са използвани при друга регистрация в www.inv.bg. Чрез това потребителско име и парола Вие се индивидуализира при използване на предоставяните услуги.

2.5.

С попълване на данните си при Вашата регистрация на www.inv.bg и чрез поставяне на отметката в електронната форма за регистрация, че се съгласявате с общите условия, Вие декларирате, че сте запознат с тези общи условия, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.

2.6.

След деклариране на Вашето съгласие с общите условия, на посочения от Вас електронен адрес ще бъдат изпратени данни за активиране на Регистрацията.

2.7.

След активирането се създава Вашият акаунт и се счита, че между Вас и Инвойсинг солюшънс България АД сключен договор.

2.8.

При предоставяне на неверни данни, или при неотразяване на техните промени, екипът на Инвойсинг солюшънс България АД има право, без предизвестие да прекрати договора или да спре достъпа Ви до ползване на услугите.

2.9.

Длъжни сте да полагате всички грижи за запазване на потребителското си име и паролата за достъп до услугите в www.inv.bg в тайна от трети лица.

2.10.

Инвойсинг солюшънс България АД не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при употреба на потребителското Ви име или парола за достъп от трето лице.

2.11.

След изтичане на срока на платения от Вас тарифен план, можете да го смените с друг.

2.12.

В случай че изберете по-скъп тарифен план, същият започва да действа веднага, след заплащане на посочената в него сума.

2.13.

В случай че достигнете лимита на избрания от Вас план, на сайта ще бъди изписвано съобщение за това, след което няма да можете да издавате нови фактури или да добавяте и актуализирате информация, преди да изберете план с по-големи лимити и не заплатите посочената в него сума.

2.14.

www.inv.bg предоставя място за съхранение единствено на данни, които не нарушават чужди права и не противоречат на императивни изисквания на приложимото законодателство. Ако ни стане известно, че съхраняваните от Вас материали не отговарят на посочените по-горе изисквания или на императивни изисквания на приложимото законодателство, линкът към тях ще бъде деактивиран, като за неговото ново активиране ще трябва да преминете през нова процедура, в която да докажете, че той отговаря на изискванията на уебсайта и не противоречи на императивните изисквания на приложимото законодателство.

2.15.

Въпреки че www.inv.bg не се ангажира да проверява съдържанието на разположените на неговия уебсайт файлове и данни, си запазваме правото за премахване, деактивиране или заместване, без предупреждение, на файлове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила, както и на такива, които и биха могли по наша преценка да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация, ако ние сметнем това за необходимо.

2.16.

www.inv.bg не носи отговорност за съдържанието на материалите съхранявани от Вас.

3. Изменение на общите условия:

3.1.

Имате право по всяко време по своя собствена преценка да прекратите ползването на предоставяните от Инвойсинг солюшънс България АД услуги и да прекратите договора.

3.2.

С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на www.inv.bg, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната работа на уеб-сайта, тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Инвойсинг солюшънс България АД. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните о и при изменение в икономическите условия.

3.3.

При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на www.inv.bg и/или ще бъде изпратено съобщение до електронната Ви поща, съдържащо текста на измененията. Ще имате 15 дневен срок да се запознае с тези промени.

3.4.

Ако не заявите изрично в предоставения Ви срок, че отхвърляте промените чрез изпращане на съобщение до Инвойсинг солюшънс България АД, ще се счита, че са обвързани от тях.

3.5.

За съгласие с промените в общите условия ще се счита и всяко Ваше ползване на услугите, след тяхното обявяване на уеб-сайта на Инвойсинг солюшънс България АД.

3.6.

В случай че заявите несъгласие с променените или нови общи условия, договорът се счита за автоматично прекратен и Инвойсинг солюшънс България АД има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.

3.7.

Потребителите имат право по всяко време и във всеки момент до сключване на договора за ползване на услугите на сайта да коригират предоставената от тях информация и параметрите на сключвания договор.

4. Защита на личните данни

4.1.

С приемането на тези общи условия, давате своето изрично и безусловно съгласие, Дружеството да обработва личните Ви данни, до които е получила достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани с него лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели.

4.2.

Със приемането на тези общи условия декларирате, че Ви е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че сте запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че сте уведомени, че можете да упражнявате правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на www.inv.bg и давате своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, Дружеството да обработва предоставената от Вас информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на изпълнение на сключения между Вас договор за ползване на услугите на www.inv.bg. Инвойсинг солюшънс България АД е регистриран администратор на лични данни под №425545.

5. Ограничаване на отговорността /Disclaimer/

5.1.

Инвойсинг солюшънс България АД не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

5.2.

Инвойсинг солюшънс България АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.inv.bg.

5.3.

Инвойсинг солюшънс България АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.

6. Обезщетения

6.1.

При нарушаване на тези общи условия вие сте длъжни да обезщетите Инвойсинг солюшънс България АД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

7. Плащане

7.1.

Платените услуги за потребителите на www.inv.bg са обозначени изрично и потребителите се уведомяват предварително за плащанията, които следва да извършат.

7.2.

Потребителите се съгласяват, когато ползват платени услуги, да заплащат цената за ползването им преди да ги използват. При забава доставчикът има право да спре услугата и да прекрати договора.

7.3.

Инвойсинг солюшънс България АД приема плащане на стойността на услугата, съгласно избрания от потребителя способ.

8. Прекратяване на договора

8.1.

Може да прекратите договора по всяко време, като изпратите e-mail на support@inv.bg, като заявите своето желание за отказ от услугата. С извършването на това действие акаунтът Ви ще бъде прекратен и достъпът Ви до него ще бъде преустановен. 

8.2.

В случай че потребителите на Инвойсинг солюшънс България АД не изпълнят някое от своите задължения по договора, Инвойсинг солюшънс България АД може да прекрати договора с незабавно действие, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях.

8.3.

Инвойсинг солюшънс България АД ще съхранява електронното изявление за сключения с потребителите договор на своите сървъри. Всички договори с потребителите ще се сключват на български език и ще се прилага българското материално право.

Благодарим Ви, че ще спазвате тези общи условия