Как да създам проформа или фактура?

За да създадете проформа или фактура:

- изберете "Нова фактура" от лентата с основните менюта
- ще се зареди страницата, от която можете да изберете типа на новия документ
- изберете желания тип документ, като кликнете върху него

1. В полето "Клиент" се записва наименованието на фирмата - получател на стоките/услугите.
Ако вече имате списък с клиенти, можете да изберете клиента от него, като кликнете върху иконата след полето.

Имате възможност да попълните данните на фирмата автоматично с данни от Търговския регистър, като изберете втория
бутон след полето (във формата на облак). Данните са актуални към дата 12.06.2018 г.

2. В полето ЕИК/Булстат се записва Единният Идентификационен Код по Булстат на фирмата-клиент.

3. Ако клиентът е регистриран по ЗДДС, поставете отметка срещу квадратчето с наименование "Регистрация по ЗДДС".

4. В полето "МОЛ" се записва името на материално отговорното лице на фирмата-клиент (полето не е задължително).

5. В полето "Град" напишете името на града, в който е регистрирана фирмата-клиент.

6. В полето "Адрес на регистрация" напишете адреса, на който е регистрирана фирмата-клиент.

7. В полето "Получател" напишете името на физическото лице, получател на фактурата.

8. Фактурите получават автоматично пореден номер, който е видим в дясната част на документа в полето "Фактура №".
Първата създадена фактура автоматично получава номер 0000000001, но можете да го промените и сами да зададете
номер, от който да започва номерацията на фактурите Ви.

9. Дата на издаване на фактурата - по подразбиране излиза днешна дата, но можете да я редактирате, ако е необходимо.
10. Дата на данъчното събитие - по подразбиране излиза днешна дата, но можете да я редактирате, ако е необходимо.

11. Основанието за издаване на фактура попълвате в полето "Артикул".
- може да изберете от списъка, като кликнете върху бутона след полето или да въведете нов
- въведете количество и ед. цена за артикула и валута
- въведете мерна единица - изберете от съществуващите или добавете нова
- посочете дали въвежданата ед. цена на артикулите е с или без ДДС (бутонът се намира над полето за ед. цена)
- за да въведете допълнителни артикули, кликнете върху активния знак "плюс" (+), намиращ се пред полето
- за да изтриете излишните полета кликнете върху знака "хикс" (x).

12. Няма нужда да попълвате полетата най-вдясно, под надписа "Стойност" - системата автоматично изчислява и попълва
общата цена и размера на данъка добавена стойност.

13. При необходимост може да посочите конкретна отстъпка в лева или в процент от общата сума. Изберете "лв.” или "%”
от падащото меню след полето.

14. На реда след сумата на данъчната основа може да изберете, както произволен процент ДДС, така и неначисляване със
съответно основание.

Забележка: В случай, че НЕ сте избрали опцията "Не начислявай ДДС по тази фактура", към общата цена автоматично ще бъде прибавен ДДС.

15. В полето "Забележки (видими за клиента)" можете по желание да напишете някакво съобщение до клиента.

16. От падащото меню срещу надписа "Начини на плащане" имате възможност да изберете от наличните или да изберете
"Друг" и да въведете различен начин на плащане.

След като попълните полетата на документа кликнете върху бутон "Създай фактурата" или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги когато пожелаете ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

© inv.bg 2009 - 2020