Какви видове документи мога да създам чрез INV.bg?

Чрез inv.bg можете да издавате следните документи:

- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие
- фактури, известия и протоколи по режима Касова отчетност
- приемо-предавателен протокол
- гаранционна карта
- стокова разписка
- касов ордер
- оферта (при корпоративните планове)

Електронните фактури, създавани чрез онлайн системата за електронно фактуриране INV.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност и чл.7 от Закона за счетоводството.

За броени минути можете да създадете електронна фактура и да я изпратите на свой клиент.

© inv.bg 2009 - 2020