Закони, свързани с електронните фактури

Съгласно чл. 42, ал. 2 на Закона за счетоводството счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител.

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

Съгласно чл. 3. ал. 2 на Закона за електронния документ и електронния подпис писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ.

© inv.bg 2009 - 2020