Електронната фактура равностойна ли е на хартиената фактура?

Електронната фактура е напълно равностойна на фактурата, издадена върху хартиен носител и е признат счетоводен документ според българското и европейското законодателство.

Електронните фактури, създавани чрез системата за електронно фактуриране INV.bg, съдържат всички задължителни за първичните счетоводни документи реквизити, указани в чл.114 и чл.115 на Закона за данъка върху добавената стойност и чл.7 на Закона за счетоводството.

© inv.bg 2009 - 2020