Какво е електронна фактура?

Електронната фактура е първичен счетоводен документ в електронен формат. Тя представлява електронен файл, който по външен вид, реквизити, съдържание и валидност не се отличава от хартиената фактура.
Електронните фактури са законово признати документи както от европейското, така и от българското законодателство.

Съгласно чл.7, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

© inv.bg 2009 - 2020