Какво представлява INV.bg и какви услуги предоставя?

INV.bg е 100% уеб-базирана система за създаване и изпращане на електронни документи.

Можете да влизате в акаунта си в INV.bg и да създавате електронни документи от всеки един компютър, който е свързан с интернет, без да е необходимо да инсталирате допълнителен софтуер.

Чрез inv.bg можете да издавате следните документи:
- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие
- фактури, известия и протоколи по режима Касова отчетност
- приемо-предавателен протокол
- гаранционна карта
- стокова разписка
- касов ордер
- оферта (при корпоративните планове)
- пакетажен лист (при корпоративните планове)
- поръчка (при корпоративните планове)
- потвърждение на поръчка (при корпоративните планове)

Фактурите, създавани чрез INV.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност
и чл.7 от Закона за счетоводството.


За броени минути можете да създадете електронна фактура и да я изпратите на свой клиент.

Електронната фактура е напълно равностойна на фактурата, издадена върху хартиен носител и е признат счетоводен документ според българското и европейското законодателство. Тя представлява електронен файл, който по външен вид, реквизити, съдържание и валидност не се отличава от хартиената фактура.

Съгласно чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Съгласно чл. 4, ал. 1 на Закона за счетоводството счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител.

Съгласно чл.4, ал.5 на Закона за счетоводството, дори ако счетоводни документи са били първоначално издадени и съхранявани върху хартиен носител, но след това са прехвърлени върху технически носител, който осигурява тяхното точно възпроизвеждане и надеждно съхранение, в такъв случай хартиеният носител може да бъде унищожен.

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

Съгласно чл. 3. ал. 2 на Закона за електронния документ и електронния подпис писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление.

© inv.bg 2009 - 2021