Склад

Раздел "Склад" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


За да създадете складове:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- добавете име на новия склад и натиснете "Добави"
- отдолу ще виждате списък с всички складове

За да изберете кой склад да се показва или не при създаване на движения:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- поставете отметката вляво на името на склада
- натиснете бутона за скриване (третият бутон над списъка) или за показване (вторият)

Можете да забраните отрицателни наличности в склада от:
Настройки->По склада->Наличности

Можете да зададете забележки по подразбиране от:
Настройки->По склада->Забележки

За да изтриете склад:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- поставете отметката вляво на името на склада
- натиснете бутона за изтриване (намира се над списъка)

В склада се създават различен тип движения - вкарване, изкарване и преместване.
Могат да се извършват също действията ревизия и бракуване.


За да създадете движение в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете типа движение - вкарване, изкарване или преместване
- попълнете полетата
Ако поставите отметката на "движението е от тип заявка", то няма да се отрази в наличностите и ще бъде със статус "чакаща", докато не бъде потвърдено с натискането на бутона "Потвърди" от списъка с движения.
- натиснете зеления бутон за завършване на движението
След създаването на движението ще видите два бутона - за създаване на фактура или стокова разписка към съответното движение.

В раздел "Склад" можете да търсите по номер на движение, тип, период, клиент, статус или артикул.

За да издадете фактура към движение:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Издай фактура" (вторият бутон над списъка)

За да издадете стокова разписка за движение:
- изберете "Склад" от основното меню
- кликнете на номера на движението, за да го отворите
- натиснете бутона "Стокова разписка"

За да създадете движение от тип изкарване към фактура от списъка:
- отидете в "Списък фактури"
- кликнете върху бутона за допълнителни действия с фактурата, който се намира най-вдясно на всяка фактура (три черти)
- изберете "Създай движение в склада"
- изберете от кой склад да бъде изкарана стоката
- натиснете бутона "Изкарай стоката" и движението ще бъде създадено

За да извършите действие бракуване:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете тип "Бракуване"
- изберете склад
- изберете артикул
- въведете брой
- натиснете зеления бутон "Създай бракуването"
След завършване на действието ще видите два бутона - за създаване на протокол за брак или анулиране на бракуването.

За да направите ревизия:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете тип "Ревизия"
- изберете склад
- изберете артикул
- натиснете зеления бутон "Потвърди ревизията"
- ще видите резултат с количествата преди, след и разликата

Движенията в склада не могат да бъдат изтрити, а само анулирани за по-точно и сигурно проследяване на вкараната и изкарана стока и стоковите разписки.

За да анулирате движение в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Анулирай" (първият бутон над списъка)

За да направите експорт в ексел на движенията в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Експорт" (третият бутон над списъка)

За да проверите наличностите по различните складове:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- от появилите се подменюта изберете "Наличности"
- изберете за кои артикули ще бъде проверката (за един или за всички)
- изберете в кои складове ще се прави проверката (един, няколко или всички)
- можете да поставите отметката на "показвай само налични артикули"
- можете да поставите отметката на "групирай резултатите по складове"
(използва се само ако е избран един артикул за търсене, а не всички)
- имате възможност да изберете от календара към коя дата да бъде проверката
- натиснете "Покажи наличностите"
Можете да изтеглите информацията в ексел, като кликнете на бутона "Експорт" (над списъка).

За да можете да въвеждате/редактирате цени на артикулите при движение в склада:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Движения"
- поставете отметката вляво на "Позволи задаването на цени в движенията в складовете"
- натиснете "Запиши промените"

За да бъде задължително добавянето на клиент при движение Изкарване:
- - влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Движения"
- поставете отметката вляво на "При движение Изкарване добавянето на клиент е задължително"
- натиснете "Запиши промените"

© inv.bg 2009 - 2021