Какви видове документи мога да създам чрез INV.bg?

Чрез inv.bg можете да издавате следните документи:

- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие
- фактури, известия и протоколи по режима Касова отчетност
- приемо-предавателен протокол
- гаранционна карта
- стокова разписка
- касов ордер
- оферта (при корпоративните планове)

Електронните фактури, създавани чрез онлайн системата за електронно фактуриране INV.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност и чл.7 от Закона за счетоводството.

За броени минути можете да създадете електронна фактура и да я изпратите на свой клиент.

Как да създам проформа или фактура?

За да създадете проформа или фактура:

- изберете "Нова фактура" от лентата с основните менюта
- ще се зареди страницата, от която можете да изберете типа на новия документ
- изберете желания тип документ, като кликнете върху него

1. В полето "Клиент" се записва наименованието на фирмата - получател на стоките/услугите.
Ако вече имате списък с клиенти, можете да изберете клиента от него, като кликнете върху иконата след полето.

Имате възможност да попълните данните на фирмата автоматично с данни от Търговския регистър, като изберете втория
бутон след полето (във формата на облак). Данните са актуални към дата 12.06.2018 г.

2. В полето ЕИК/Булстат се записва Единният Идентификационен Код по Булстат на фирмата-клиент.

3. Ако клиентът е регистриран по ЗДДС, поставете отметка срещу квадратчето с наименование "Регистрация по ЗДДС".

4. В полето "МОЛ" се записва името на материално отговорното лице на фирмата-клиент (полето не е задължително).

5. В полето "Град" напишете името на града, в който е регистрирана фирмата-клиент.

6. В полето "Адрес на регистрация" напишете адреса, на който е регистрирана фирмата-клиент.

7. В полето "Получател" напишете името на физическото лице, получател на фактурата.

8. Фактурите получават автоматично пореден номер, който е видим в дясната част на документа в полето "Фактура №".
Първата създадена фактура автоматично получава номер 0000000001, но можете да го промените и сами да зададете
номер, от който да започва номерацията на фактурите Ви.

9. Дата на издаване на фактурата - по подразбиране излиза днешна дата, но можете да я редактирате, ако е необходимо.
10. Дата на данъчното събитие - по подразбиране излиза днешна дата, но можете да я редактирате, ако е необходимо.

11. Основанието за издаване на фактура попълвате в полето "Артикул".
- може да изберете от списъка, като кликнете върху бутона след полето или да въведете нов
- въведете количество и ед. цена за артикула и валута
- въведете мерна единица - изберете от съществуващите или добавете нова
- посочете дали въвежданата ед. цена на артикулите е с или без ДДС (бутонът се намира над полето за ед. цена)
- за да въведете допълнителни артикули, кликнете върху активния знак "плюс" (+), намиращ се пред полето
- за да изтриете излишните полета кликнете върху знака "хикс" (x).

12. Няма нужда да попълвате полетата най-вдясно, под надписа "Стойност" - системата автоматично изчислява и попълва
общата цена и размера на данъка добавена стойност.

13. При необходимост може да посочите конкретна отстъпка в лева или в процент от общата сума. Изберете "лв.” или "%”
от падащото меню след полето.

14. На реда след сумата на данъчната основа може да изберете, както произволен процент ДДС, така и неначисляване със
съответно основание.

Забележка: В случай, че НЕ сте избрали опцията "Не начислявай ДДС по тази фактура", към общата цена автоматично ще бъде прибавен ДДС.

15. В полето "Забележки (видими за клиента)" можете по желание да напишете някакво съобщение до клиента.

16. От падащото меню срещу надписа "Начини на плащане" имате възможност да изберете от наличните или да изберете
"Друг" и да въведете различен начин на плащане.

След като попълните полетата на документа кликнете върху бутон "Създай фактурата" или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги когато пожелаете ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

Как да издам кредитно/дебитно известие?

За да създадете кредитно/дебитно известие към фактура от списъка:

- изберете "Списък фактури" от лентата с основните менюта
- вдясно на всяка фактура имате бутон за допълнителни действия (три черти)
- кликнете върху бутона за допълнителни действия срещу конкретната
- изберете "Създай кредитно известие" или "Създай дебитно известие"
- ще се зареди нов прозорец с автоматично попълнени данни от фактурата и пореден номер от списъка Ви
- можете да редактирате информацията, ако това е необходимо
- натиснете "Създай кредитното/дебитното известие"


За да създадете кредитно/дебитно известие към външна фактура, която я няма в списъка Ви:

- изберете "Нова фактура" от лентата с основните менюта
- ще се зареди страницата, от която можете да изберете типа на новия документ
- изберете желания тип документ, като кликнете върху него
- кликнете върху "издай към друга фактура извън inv.bg"
- попълнете всички необходими полета
- натиснете "Създай кредитното/дебитното известие"

Как да попълня автоматично данните на клиента?

При създаването на нова фактура имате възможност да попълните автоматично информацията за клиента си с публикуваните данни в Търговския регистър към 12.06.2018 г.:

- натиснете втория бутон вдясно от полето за въвеждане на име или ЕИК на клиент
- напишете част от името на фирмата / булстата
- натиснете бутона за търсене в Търговския регистър
- изберете фирмата на клиента ви от резултатите
- данните ще бъдат автоматично попълнени с публикуваните в Търговския регистър

Ако е намерен само един резултат, информацията ще бъде директно попълнена в съответните полета, като ще имате възможност да я редактирате при необходимост.

Забележка: Автоматичното попълване е възможно за ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СД.

Как да подпиша електронната фактура?

Съгласно чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Електронните си фактури може да подпишете с електронен подпис или да добавите идентификационен шифър вместо подпис.

За да подпишете фактура с електронен подпис, трябва да имате валиден универсален електронен подпис (УЕП).

Можете да подпишете фактурата веднага след като сте я създали, като кликнете върху бутона "Подпиши".
Тъй като версията на някои браузери не поддържат използването на java (NPAPI) аплети в браузера, се налага свалянето и изпълнението на аплета като отделен файл:
- сложете подписа
- свалете файла inv.bg.signer.jnlp
- въведете паролата си
- подпишете документа
След подписването можете да затворите и изтриете сваления файл.
При всяко подписване трябва да свалите файла.

Ако Ви се налага да подписвате често и повече документи, може да изтеглите десктоп приложението ни:
- сваляте го еднократно
- инсталирате го
- стартирате го и подписвате
При всяко стартиране на приложението ще виждате списък с неподписаните до момента фактури.
По този начин може да подписвате по няколко документа наведнъж и не е необходимо да изтегляте jnlp файла при всяко подписване.
Може да свалите десктоп приложението за подписване от ТУК


Ако не разполагате с електронен подпис, може да използвате идентификационен шифър във фактурите, които издавате.

За да добавите своя идентификационен шифър, е необходимо първо да активирате настройката, като отидете в меню "Настройки" -> "По фактурите" -> "Доп. полета", там трябва да поставите отметките на "Показвай полетата за подпис във фактурите" и "Замени полето за подпис с шифър" и да запишете промените.

След като настройката е активирана, може да отидете в меню "Настройки" -> "За фирмата" -> "Служители", да кликнете върху името на конкретния служител и да въведете идентификационния шифър.

Шифърът може да е съставен от произволни букви и цифри и е уникален за всеки служител в рамките на фирмата, като е добре да се консултирате с Вашия счетоводител какъв точно да бъде той.

Какво да направя, ако имам въпросителен знак в подписания pdf документ?

Някои програми, като Acrobat Reader, могат да проверяват подписан pdf документ автоматично при отварянето му.

Тъй като Adobe (производителите на Acrobat) не знаят за признатите в България издатели на ел. подписи (не са добавени в програмата по подразбиране), се появява въпросителен знак в подписаните документи, а не обичайната зелена отметка.

Това не означава, че подписът не е валиден, а просто, че програмата не познава човека, който е подписал документа, както и издателя на подписа му.

Информация как да добавите подписи като "доверени" ("trusted") и Acrobat Reader да може автоматично да ги разпознава в документите, подписани с тях, може да потърсите от съответния издател.

Списък с издателите ще намерите ТУК

© inv.bg 2009 - 2020