Какви видове документи мога да създам чрез INV.bg?

Чрез inv.bg можете да издавате следните електронни документи:

- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие
- приемо-предавателен протокол
- гаранционна карта
- стокова разписка
- касов ордер

Със системата се работи лесно и интуитивно, без да е необходима специална предварителна подготовка. За броени минути можете да създадете електронна фактура и да я изпратите на свой клиент.

След като влезете в своя акаунт в INV.bg, кликнете върху връзката "Издаване на нова фактура". Ще се зареди страницата, от която може да създадете нов електронен документ.

Имате възможност да изберете между:
- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие

Кликнете върху съответния надпис в горната част на страницата, за да започнете да създавате желания вид електронен документ.

Електронните документи, създавани чрез онлайн системата за електронно фактуриране INV.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност и чл.7 от Закона за счетоводството. Следователно, ако имате опит с попълването на първични счетоводни документи върху хартиен носител, няма да имате никакви проблеми и при попълването на електронните документи в системата INV.bg.

След като попълните полетата на документа, кликнете върху бутон "Създай фактурата" или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги, когато пожелаете, ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

Как да създам данъчна фактура?

След като влезете в своя акаунт в INV.bg, кликнете върху връзката "Издаване на нова фактура". Ще се зареди страницата, от която можете да създадете нов електронен документ.

За да създадете електронна данъчна фактура, кликнете върху надписа "Фактура" в горната част на страницата.

I. В лявата част на документа попълнете полетата както следва:

1. В полето "Клиент" се записва наименованието на фирмата - получател на стоките/услугите. Ако вече имате списък с клиенти, можете да внесете данните на фирмата от списъка, като кликнете върху иконата след полето.

2. В полето ЕИК/Булстат се записва Единният Идентификационен Код по Булстат на фирмата-клиент. Ако вече имате списък с клиенти, можете да внесете номера от списъка като кликнете върху иконата след полето.

3. Ако фирмата-клиент е регистрирана по Закона за ДДС, поставете отметка срещу квадратчето с наименование "Регистрация по ЗДДС".

4. В полето "М.О.Л." се записва името на материално-отговорното лице на фирмата-клиент.

5. В полето "Град" напишете името на града, в който е регистрирана фирмата-клиент.

6. В полето "Адрес на регистрация" напишете адреса, на който е регистрирана фирмата-клиент.

7. В полето "Получател" напишете името на физическото лице - получател на стоките/услугите.

Имате възможност да попълните автоматично информацията за клиента си с публикуваните данни в Търговския регистър към 12.07.2017 г., като натиснете втория бутон вдясно от полето за въвеждане на име или ЕИК на клиент.
Повече информация ще намерите ТУК

II. В дясната част на документа има 3 полета, някои от които са попълнени автоматично:

1. Фактурите, създавани чрез системата за онлайн фактуриране INV.bg, получават автоматично пореден номер, който е видим в дясната част на документа в полето "Фактура №". Първата създадена фактура автоматично получава номер 0000000001.
Този номер може да бъде променен на желаения от Вас.

Имате възможност да зададете няколко различни номерации на фактурите (кочани), като е необходимо да направите настройките, описани ТУК

Под полето с номера на фактурата следват полетата:

2. Дата на издаване на фактурата.

3. Дата на данъчното събитие.

4. Ако желаете, може да добавите и дата на падеж във фактурите си.
За целта е необходимо да изберете съответната настройка от Настройки -> За фирмата -> Доп. полета.

III. В частта на документа след основните данни за получателя може да изберете валута, в която е указана цената, различна от основната Ви. Можете и да посочите каква е ед. цена на артикулите, с или без ДДС. Тази опция Ви улеснява, като автоматизира пресмятането на общата цена, вземайки предвид наличието/отсъствието на ДДС в ед. цена.

Повече информация за издаването на фактури в чуждестранна валута може да намерите ТУК

IV. В долната част на документа трябва да се попълнят следните полета:

1. В полетата под надписа "Артикул" се въвеждат наименованията на продаваните стоки/услуги. За да въведете допълнителни артикули, кликнете върху активния знак "плюс" (+), намиращ се непосредствено пред полето. За да изтриете излишните полета кликнете върху знака "хикс" (x).
Ако вече имате списък с артикули, можете да внесете информацията за артикула от списъка, като кликнете върху иконата след полето.

2. В полетата под надписа "Количество" въведете количеството на стоката/услугата, като от падащото меню изберете в какви мерни единици да бъде описано количеството. По подразбиране са въведени възможностите - брой, дни и килограми. Системата обаче Ви дава възможност да въведете самостоятелно и нова мерна единица, която най-точно да отговаря на потребносите Ви. Можете да я добавите от Настройки -> По фактурите -> Мерни единици.
Допълнителните мерни единици могат да се изтриват и редактират.

3. В полетата под надписа "Ед. цена" въведете единичната цена на стоката/услугата в избраната валута.

4. Няма нужда да попълвате полетата най-вдясно, под надписа "Стойност". След като вече сте въвели количеството и единичната цена на стоките/услугите, системата автоматично изчислява и попълва общата цена и размера на ДДС.

5. При необходимост може да посочите конкретна отстъпка в лева или в процент от общата сума. Изберете "лв.” или "%” от падащото меню след полето.

6. На реда след сумата на данъчната основа може да изберете, както процент ДДС, така и неначисляване със съответно основание.

Забележка: В случай, че НЕ сте избрали от падащото меню "Цените, които въвеждам, са с включен ДДС", тогава към общата цена автоматично ще бъде прибавена сумата на Данъка добавена стойност.

V. В най-долната част на страницата се попълват следните полета:

1. В полето "Забележки" (видими за клиента) можете по желание да напишете някакво съобщение до клиента.

2. От падащото меню срещу надписа "Начини на плащане" изберете начина на разплащане с клиента.
Ако желаете да получавате плащания през ePay или PayPal, трябва да въведете необходимите настройки от Настройки -> Плащания.

След като попълните полетата на документа, кликнете върху бутон "Създай фактурата" или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги, когато пожелаете, ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

Как да попълня автоматично данните на клиента?

При създаването на нова фактура имате възможност да попълните автоматично информацията за клиента си с публикуваните данни в Търговския регистър към 12.07.2017 г.
- Натиснете втория бутон вдясно от полето за въвеждане на име или ЕИК на клиент.
- Напишете част от името на фирмата / булстата
- Натиснете бутона за търсене в Търговския регистър
- Изберете фирмата на клиента ви от резултатите.
Данните ще бъдат автоматично попълнени с публикуваните в Търговския регистър.
Ако е намерен само един резултат, информацията ще бъде директно попълнена в съответните полета, като ще имате възможност да я редактирате при необходимост.

Забележка: Автоматичното попълване е възможно за ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СД.

Как да подпиша електронната фактура?

Съгласно Закона за Счетоводството, Закона за ДДС и Правилника за прилагане на закона за ДДС, подписът и печатът не са задължителни реквизити на фактурата.

Електронните си фактури може да подпишете с електронен подпис или да добавите идентификационен шифър вместо подпис.

За да подпишете фактура с електронен подпис, трябва да имате валиден универсален електронен подпис (УЕП).
Можете да подпишете фактурата веднага след като сте я създали, като кликнете върху бутона "Подпиши".
Тъй като версията на някои браузери не поддържат използването на java (NPAPI) аплети в браузера, се налага свалянето и изпълнението на аплета като отделен файл. Сложете подписа, свалете файла inv.bg.signer.jnlp, въведете паролата си и подпишете документа. След подписването можете да затворите и изтриете сваления файл.
При всяко подписване трябва да свалите файла.

Ако Ви се налага да подписвате често и повече документи, може да изтеглите десктоп приложението.
Сваляте го еднократно. След това го стартирате и подписвате.
При всяко стартиране на приложението ще виждате списък с неподписаните до момента фактури.
По този начин може да подписвате по няколко документа наведнъж и не е необходимо да изтегляте jnlp файла при всяко подписване.

Ако не разполагате с електронен подпис, може да използвате идентификационен шифър във фактурите, които издавате.

За да добавите своя идентификационен шифър, е необходимо първо да активирате настройката, като отидете в меню "Настройки" -> "По фактурите" -> "Доп. полета", там трябва да поставите отметка на "Замени полето за подпис с шифър" и да запишете промените.
След като настройката е активирана, може да отидете в меню "Настройки" -> "За фирмата" -> "Служители", да кликнете върху името на конкретния служител и да въведете идентификационния шифър.

Шифърът може да е съставен от произволни букви и цифри и е уникален за всеки служител в рамките на фирмата, като е добре да се консултирате с Вашия счетоводител какъв точно да бъде той.

© inv.bg 2009 - 2017