Какви настройки мога да правя за по-лесна работа с INV.bg?

Единствено потребителите с администраторски права имат достъп до Настройки.

Може да правите следните настройки:

- да редактирате данните на своята фирма
от Настройки->За фирмата->Име и адреси

- да добавяте/редактирате/изтривате банкови сметки
от Настройки->За фирмата->Банкови сметки
повече информация

- да добавите лого в документите си
от Настройки->За фирмата->Лого на фирмата
повече информация

- да добавяте служители и да им задавате определени права
от Настройки->За фирмата->Служители
повече информация

- да генерирате Token-и за inv.bg API достъп
от Настройки->За фирмата-> API достъп
повече информация

- да изберете формат за разпечатване на документите
от Настройки->По фактурите->Разпечатване

- да изберете шаблон на фактурите си
от Настройки->По фактурите->Шаблони за фактурите

- да добавите различни номерации/кочани
от Настройки->По фактурите->Номериране
повече информация

- да добавите нови мерни единици
от Настройки->По фактурите->Мерни единици
повече информация

- да определите начина на закръгляване на сумите
от Настройки->По фактурите->Закръгления цени
повече информация

- да изберете настройки и основания за неначисляване на ДДС
от Настройки->По фактурите->ДДС настройки

- да зададете забележка по подразбиране
от Настройки->По фактурите->Забележки
повече информация

- да добавите полета във фактурите си, като дата на падеж и други
от Настройки->По фактурите->Допълнителни полета

- да зададете предпочитан начин на плащане за фактурите ви
от Настройки->По фактурите->Начин на плащане

- да изберете основната валута за вашите фактури
от Настройки->По фактурите->Основна валута

- да изберете колко фактури да се виждат на страница в Списък фактури
от Настройки->По фактурите->Списък фактури

- да определите дали да може да се издава фактура със задна дата
от Настройки->По фактурите->Ограничения

- да изберете дали фактурите да се изпращат като линк или като прикачен файл
от Настройки->Мейли->Настройки
повече информация

- да въведете шаблон за имейлите, които ще изпращате
от Настройки->Мейли->Шаблони на мейлите

- да добавите каси в раздел "Каса" и да определите категории за тях
от Настройки->По плащанията->Каса / Категории приходи / Категории разходи
повече информация

- да направите настройки за приемане на плащания през ePay/EasyPay и PayPal
от Настройки->Онлайн плащания->Настройки плащане
повече информация

- да въведете складове в модул "Склад"
от Настройки->По склада->Складове
повече информация

- да въведете общи условия за гаранционните карти
от Настройки->По гаранциите->Общи условия
повече информация

Как да редактирам данните на фирмата?

За да редактирате данните на вашата фирма:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "За фирмата" изберете "Име и адреси"
- направете необходимите промени
- натиснете "Запази"

Как да добавя/редактирам фирмени банкови сметки?

За да видите списъка си с банкови сметки:
- влезте в "Настройки"
- от секция "За фирмата" изберете "Банкови сметки"

За да добавите нова сметка:
- натиснете "Добавете още една банкова сметка" (срещу знака "плюс" в долната част на страницата)
- попълнете полетата с информация за сметката (име за вътрешно ползване, банка, Bank name за фактурите на английски, IBAN, валута, BIC) и изберете валута
- натиснете бутон "Запази"

Можете по всяко време да редактирате или да изтриете някои от сметките Ви.

Избиране на конкретна сметка, която да се вижда във фактурата:

- Можете да зададете банкова сметка по подразбиране
от „Настройки“ -> „По фактурите“ -> „Начин на плащане“ -> „По банков път“,
като поставите отметката на желаната банкова сметка и запишете промените.

- При създаване на нова фактура към стар клиент,
системата автоматично ще взима посочените банкови сметки от последната издадена фактура към този клиент.

- При създаване на нова фактура към нов клиент,
системата ще избере конкретна банкова сметка, само ако е посочена по подразбиране.
Ако не е зададена сметка по подразбиране, ще покаже банковите сметки, посочени в последната фактура издадена в системата като цяло.

- Всички зададени банкови сметки ще се виждат при създаването на нова фактура с плащане по банков път и ще имате възможност да изберете точно кои от тях да се покажат в конкретната фактура, като поставите отметка пред името им за вътрешно ползване.

Как да добавя лого в документите си?

За да добавите фирмено лого:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "За фирмата" изберете "Лого на фирмата"
- за да качите логото си, натиснете бутона "Choose File" и изберете файла от компютъра си
Логото трябва да е с размери 230x75px, но дори да качите по-голямо, системата автоматично ще го намали до необходимия размер. Препоръчително е логото да бъде направено на бял фон и да е в някой от следните формати: .png/ .jpg/ .gif.
- изберете дали логото да се показва в системния панел или само във фактурите ви.
- кликнете върху "Запиши промените"
повече информация

Как да добавя мерна единица?

За да добавите нова мерна единица:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Мерни единици"
- попълнете новата мерна единица на български и английски език
- натиснете “Добави”

Редакция и изтриване на мерни единици:
- можете да редактирате и изтривате всички въведени от вас мерни единици
- не могат да бъдат изтрити само ако участват в някоя издадена фактура
- ако редактирате мерна единица, която е използвана в издадени фактури, тя автоматично ще се промени в съответните фактури

Как да променя закръгляването във фактурите?

Възможността да определяте броя на знаците след десетичната запетая е функционалност, която ще Ви помогне да постигнете по-висока прецизност при пресмятане и представяне стойностите във Вашите фактури.

За да настроите закръгляването на сумите:
- влезте "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Закръгления цени"
- във всяко квадратче запишете броя на знаците, които искате да се изписват след десетичната запетая (за количество, eдинична цена, отстъпката, сумите по редовете, общата сума на фактурата)
- натиснете "Запиши промените"

Забележка:
Възможно е да има леко разминаване при конвертиране на валути, когато сте избрали закръгляване до втория знак.

Как да добавя нова номерация/кочан?

Фактурите трябва да бъдат с поредни номера, които не се дублират и не бива да се пропускат номера при издаването им.

Можете да сложите ограничение за издаване на фактури със задна дата от
Настройки->По фактурите->Ограничения.

Не може да издадете фактура с по-голям номер, която да бъде с по-ранна дата от фактура с по-малък номер. Това е възможно само ако има разделно издаване на фактури от различни офиси или материално отговорни лица, за които предварително са определени интервали от номера на фактури, като е необходимо да се консултирате със счетоводителя на фирмата.

За да издавате фактури с различна номерация (от различни кочани):
- влезте в "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Номериране"
- поставете отметката на да поставите отметка на "Използвай кочани за генериране на номера на фактури"
- въведете съответните интервали от номера (кочани)
- запишете промените

При издаването на нова фактура системата автоматично ще ви предложи поредния най-голям номер от последно използвания кочан, като вие можете да го промените.

Как да създам/премахна забележка по подразбиране?

Имате възможност да избирате между следните варианти за забележки в различните типове документи, като за всеки вид документ настройката може да бъде различна:

- Използвай празна забележка за новите
Когато създавате нов документ от съответния вид, полето по подразбиране ще излиза празно и можете всеки път да въвеждате различна забележка.
- Копирай забележката от последната
Когато създавате нов документ, в новия документ ще излиза забележката от последно издадения документ от съответния вид.
- Използвай забележка по подразбиране
Въвеждате текст на забележката, която ще излиза във всеки следващ документ от съответния вид.

Ако поставите отметката на Не показвай поле забележки, ако то е празно, в готовите ви документи няма да излиза надписът "Забележка", ако няма въведен текст в полето за забележки.

Как да направя настройки за плащане на фактурите през ePay или PayPal?

Можете да добавите настройки за приемане на плащания по фактурите през ePay, EasyPay, Bpay или Paypal. Така давате възможност на вашите клиенти да плащат фактурите си направо от страницата за приемане на фактура.

Настройките се правят от Настройки->Онлайн плащания->Настройки плащане.

За плащания през ePay:
- поставете отметката пред "Позволи плащания чрез E-pay/Easypay/B-pay"
- въведете Клиентски номер (предоставя се от ePay)
- добавете API Ключ
- запишете промените
За да приемате плащания през системата, е необходимо да имате регистрация като търговец в Epay.bg и сключен договор с тях.

За плащания през PayPal:
- поставете отметката пред "Позволи плащания чрез Paypal"
- въведете API Потребител
- добавете API Парола
- попълнете API ключ
- запишете промените
Повече информация ще намерите ТУК

За да виждат вашите клиенти бутона за плащане при приемането на фактурата, трябва при създаването й да сте поставили отметката на "Позволи плащане от страницата за приемане на фактура" - намира се под избрания начин на плащане.

Как да направя настройки за ДДС% във фактурите?

Ако не сте регистрирани по ЗДДС

За да направите необходимите настройки:
- отидете в “Настройки”
- изберете “Име и адреси” от секцията “За фирмата”
- в данните на фирмата посочете само ЕИК и не поставяйте отметката на “Регистрация по ЗДДС”
- при създаването на нова фактура по подразбиране ще е избрано да не се начислява ДДС
- във фактурите ще е посочено основание за неначисляване “чл.113, ал.9 от ЗДДС” (лицето не е регистрирано по ЗДДС)

Ако сте регистрирани по ЗДДС

За да направите необходимите настройки:
- отидете в “Настройки”
- изберете “Име и адреси” от секцията “За фирмата”
- в данните на фирмата посочете само ЕИК и поставяйте отметката на “Регистрация по ЗДДС”
- изберете “ДДС настройки” от секцията “По фактурите”
- изберете какви ДДС проценти ще използвате при създаването на фактурите и ги добавете, ако липсват
- изберете дали да се показва % ДДС на всеки ред или да е общ за цялата фактура
Ако продавате стоки/услуги с различен % ДДС, ще можете да издадете обща фактура с различен % ДДС на всеки ред.
Ако правите експорт на фактури към счетоводен софтуер, ви препоръчваме да издавате фактурите с общ % ДДС.
- изберете какъв процент ДДС да ви излиза по подразбиране при създаването на нова фактура
- изберете дали цените на артикулите, които въвеждате при създаването на фактурата, да се смятат за цени с или без ДДС
- можете да добавяте, изтривате, редактирате основанията за неначисляване на ДДС
Основанията, които сте въвели в настройките, ще се появяват в падащото меню при създаването на фактура и можете да избирате от тях.

© inv.bg 2009 - 2021